TEKLİF AL

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Finansal tabloların standartlara uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli kanıtların elde edilmesi amacıyla denetim standartlarına uygun olarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenerek rapora bağlanmasının şirket dışından ve ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlar tarafından yapılması olarak tanımlayabileceğimiz bağımsız denetim bir zorunluluğun ötesinde şirketler için bir verimlilik ve sürdürülebilirlik kriteridir.

TTK kapsamında denetime tabi tutulacak firma hadleri Bakanlar Kurulu kararları ile belirlenmekte olup şartları sağlayan firmaların bağımsız denetime tabi tutulması zorunludur. Bağımsız denetim her ne kadar zorunlu olsa da bağımsız denetim hizmeti alan firmalarda denetim sonrası görülen aşağıda sıralanan pozitif gelişmelerden anlaşılacağı üzere aynı zamanda bir ihtiyaçtır.

• Ortaklar arasında güveni pekiştirme,
• Kaynakların verimli ve etkin kullanımı sağlamaya katkı,
• Yönetim risklerini ve suistimallerini önleyici etki,
• Kreditörlere, ihale makamlarına, kamu kurumlarına ve diğer paydaşlara verilen güven,

AND Spica, Türkiye Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu‘nca yetkilendirilmiş olduğu konularda gerek uluslararası gerekse ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde sunduğu bağımsız denetim hizmeti sonucu Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) düzenlemelerini dikkate alarak bağımsız denetim raporları hazırlanmaktadır. 

AND Spica olarak bağımsız denetim veya sınırlı bağımsız denetim hizmetlerimiz;

 Bağımsız Denetim
-Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre (UFRS) denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması.
-Konsolide Mali Tabloların Denetlenmesi,
-Dünya Bankası ve AB Fonları, Proje, Destek ve Denetimi,
- SPK, KGK, EPDK, BDDK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetimi,

Bağımsız Sınırlı İnceleme
Ara dönem bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerinden bilgi toplanarak teknik inceleme ve raporlamaya uygun olarak sınırlı güvence verilmesi hizmetlerini kapsar.

Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlerin Denetimi
Bir taahhütname çerçevesinde, denetçinin, taraf şirket ile ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları denetim prosesini yöneterek sonuçlara güvence vermeden raporlanmasıdır. 

Özel Bağımsız Denetim
Halka açılmak isteyen şirketler, yurt dışı kurumlar ile finansal anlaşma yapmak isteyen şirketler, birleşme, bölünme, satın alma vs gibi operasyonlarında ihtiyaç duyulan geçmişe dönük finansal tablolarının denetim hizmetlerini kapsamaktadır.