TEKLİF AL

Tam Tasdik Ve Denetim Hizmetleri

Tam tasdik işlemleri; şirketler açısından hayati öneme sahip, vergi incelemesi riskini azaltan ve 3568 Sayılı Meslek Kanunu çerçevesinde yeminli mali müşavirler (YMM) tarafından onaylaması zorunlu tüm işlemleri kapsamaktadır. Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. Tam Tasdik mekanizması vergi mekanizmamızda önemli bir işlev görmektedir. Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir.

Temel uzmanlık alanımız olan bu hizmetleri aşağıda bulabilirsiniz.
• Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Tasdiki.
• Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanname Tasdiki.
• Yatırım İndirimi, Teşvik İndirimi, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemlerin Tasdiki.
• Kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinde veya eşdeğer teşviklerde vergi ve benzeri bağışıklıklarla ilgili işlemler.
• Teşvik Uygulamalarında kredi faiz iadesi, indirimi veya prim ve benzeri ödemelerle ilgili işlemler.
• Enflasyon düzeltmesi veya yeniden değerleme işlemleri.
• TÜBİTAK, AB fonları ve AR-GE yatırımları projelerinin denetlenmesi ve raporlanması işlemleri.
• Transfer fiyatlandırması ve Raporları
• KDV ve ÖTV İade ve Mahsup İşlemlerinin Tasdiki.
• Dahilde İşleme İzin Belgesine Göre Yapılan KDV Tecil ve Terkin İşlemlerinin Tasdiki.
• Gümrük Beyannamesi Tasdiki.
• İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi İşlemlerinin Tasdiki.
• Enflasyon düzeltmesinden veya Yeniden değerleme işlemlerinden oluşan fonun sermayeye eklenmesinde eklenebilir fonun tespiti.
• Diğer iç kaynakların (Gayrimenkul/İştirak satışları , Geçmiş yıl kârları vb.) sermayeye eklenmesinin tespiti.
• Sermaye Artışının Tespiti Raporlarının Düzenlenmesi.
• Sermayenin ödendiğinin ve mevcudiyetinin tespiti ve geçmiş yıl kârlarının sermayeye eklenmesi.
• Limited şirketlerin kuruluş, nevi değişikliği ve sermaye artırımlarında düzenlenen Öz Varlık değer tespiti.
• Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Muafiyet ve İstisna ve Hesaplarının Tasdiki İşlemleri.
• Muafiyet ve istisnalara ilişkin tasdik işlemleri,
• Hesaplara ilişkin tasdik işlemleri.
• Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri.
• Banka Kredilerine İlişkin Tespit İşlemleri.
• Ham Petrol ve Petrol Ürünleri İthali ve LPG ile İlgili Olarak Talep Edilecek İnceleme ve Tespitler.
• Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti İşlemleri.
• Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti.
• Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerde verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki.
• Kamu ihale kanunu yönetmelikleri gereği istenen tespit raporları.
• Organize Sanayi Bölgelerinin Hesap ve İşlemlerinin İncelenmesi.
• İşsizlik Sigortası Fonunun Gelir ve Giderlerinin Denetimi.
• Kalkınma Ajansları projeleri tasdik hizmetleri,
• ÖTV'si sıfırlanmış deniz yakıtı ile ilgili tasdik hizmetleri,
• ÖTV üretim tecil-terkin tasdik hizmetleri,
• ÖTV biyoetanol üretim tasdik hizmetleri,
• Dernek,tesis vakıf ve kooperatiflerin muafiyet ve istisnalarına ilişkin tasdik hizmetleri
• Yatırım teşvik indirimi tasdik hizmetleri,
• Servet ve varlık incelemeleri,
• Erteleme ve taksitlendirme formları hazırlanması,
• Stok değerleme işlemleri,
• Stopaj iadesi ile gelir ve kurumlar vergisi başlıkları tasdiki,
• Özel beyannameler,
• Randıman değerlendirmesine yönelik rapor ve hizmetler,
• 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Kanuna Göre Gelir ve Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanılması için tasdik raporu,
• Gözetim kapsamındaki ithal ürünler faaliyet Tasdik raporu,
• Veraset ve İntikal Vergisine tabi işlemlerin tasdik hizmetleri,
• Seyahat acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
• Enflasyon düzeltmesi ,yeniden değerleme ve değer artış fonları tasdik hizmetleri,
• İştirak kazançları,
• Stok değerlemeleri,
• Vergi İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki 
• Özkaynakların sermayeye eklenmesi işlemleri,
• Sermaye artışının tespiti işlemleri,
• İflas ertelemesi için özkaynak tespit işlemleri
• 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarında radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri,
• Gözetim kapsamındaki ithal ürünler faaliyet Tasdik raporu
• SGK ilişiksizlik belgesi işlemleri,
• Diğer vergi teşvik, muafiyet ve istisnaların tasdik hizmetleri,
• Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tam tasdik hizmetleri.